Taisyklės ir sąlygos


Įvadas
Šiomis standartinėmis interneto svetainės sąlygomis ir nuostatomis, surašytomis šiame tinklalapyje, reglamentuojamas jūsų naudojimasis mūsų interneto svetaine, Mokykitės grafinio dizaino, pasiekiama adresu https://zanderivf.com/.

Šios Sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia Svetaine, jūs sutikote priimti visas čia surašytas sąlygas. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių standartinių Svetainės sąlygų, privalote nesinaudoti šia Svetaine.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims draudžiama naudotis šia Svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės
Pagal šias Sąlygas, išskyrus jums priklausantį turinį, “Mokykitės grafinio dizaino” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir šioje Svetainėje esanti medžiaga. Mūsų Sąlygos buvo sukurtos adresu Terms And Conditions Template Generator.

Jums suteikiama ribota licencija tik šioje Svetainėje esančios medžiagos peržiūrai.

Apribojimai
Jums konkrečiai draudžiama atlikti visus toliau išvardytus veiksmus:

skelbti bet kokią Svetainės medžiagą bet kokioje kitoje laikmenoje;
parduoti, sublicencijuoti ir (arba) kitaip komercializuoti bet kokią Svetainės medžiagą;
viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią Svetainės medžiagą;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris daro ar gali daryti žalą šiai Svetainei;
naudoti šią Svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos naudotojo prieigai prie šios Svetainės;
naudoti šią Svetainę nesilaikant galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kokiu būdu daryti žalą Svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
užsiimti bet kokia su šia Svetaine susijusia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavyba ar kita panašia veikla;
naudoti šią Svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.
Tam tikros šios Svetainės sritys yra ribojamos, o Mokykitės grafinio dizaino gali bet kuriuo metu savo nuožiūra apriboti jūsų prieigą prie bet kurių šios Svetainės sričių. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šioje Svetainėje, yra konfidencialūs ir jūs taip pat privalote išlaikyti konfidencialumą.

Jūsų turinys
Šiose standartinėse Svetainės sąlygose “Jūsų turinys” reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje Svetainėje. Rodydami Jūsų turinį, suteikiate Mokykitės grafinio dizaino neišimtinę, pasaulinę neatšaukiamą sublicencinę licenciją naudoti, atkurti, adaptuoti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir bet kokioje terpėje.

Jūsų Turinys turi būti jūsų paties ir nepažeisti jokių trečiųjų šalių teisių. Mokykitės grafinio dizaino pasilieka teisę bet kada pašalinti bet kokį Jūsų Turinį iš šios Svetainės be išankstinio įspėjimo.

Jokių garantijų
Ši Svetainė teikiama “tokia, kokia yra”, su visomis klaidomis, ir “Mokykitės grafinio dizaino” neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia Svetaine ar joje esančia medžiaga. Be to, jokia šioje Svetainėje pateikta informacija negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas
Mokykitės grafinio dizaino, nei jos pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai jokiu atveju nebus laikomi atsakingais už bet kokią atsakomybę, kylančią dėl Jūsų naudojimosi šia Svetaine ar kaip nors susijusią su naudojimusi šia Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar tokia atsakomybė kyla pagal sutartį. Mokykitės grafinio dizaino, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neatsako už bet kokią netiesioginę, netiesioginę ar specialią atsakomybę, kylančią dėl Jūsų naudojimosi šia Svetaine ar kaip nors susijusią su ja.

Žalos atlyginimas
Šiuo dokumentu jūs maksimaliai atleidžiate Mokykitės grafinio dizaino nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, reikalavimų, pretenzijų, ieškinių, žalos ir išlaidų, bet kokiu būdu susijusių su jūsų padarytu bet kurios šių Sąlygų nuostatos pažeidimu.

Nuoseklumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia pagal taikomus įstatymus, tokia nuostata išbraukiama, nedarant poveikio likusioms šių Sąlygų nuostatoms.

Sąlygų keitimas
Mokykitės grafinio dizaino gali bet kada peržiūrėti šias Sąlygas savo nuožiūra, todėl tikimasi, kad naudodamiesi šia Svetaine reguliariai peržiūrėsite šias Sąlygas.

Užduotis
Mokykitės grafinio dizaino leidžiama perleisti, perduoti ir perduoti subrangovams savo teises ir (arba) pareigas pagal šias Sąlygas be jokio pranešimo. Tačiau jums neleidžiama perleisti, perduoti ar perduoti subrangovams jokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šias Sąlygas.

Visas susitarimas
Šios Sąlygos yra visas Mokykitės grafinio dizaino ir jūsų susitarimas, susijęs su jūsų naudojimusi šia Svetaine, ir pakeičia visus ankstesnius susitarimus ir susitarimus.

Taikoma teisė ir jurisdikcija
Šioms Sąlygoms taikomi ir jos aiškinamos pagal af valstijos įstatymus, o jūs pateikiate neišimtinę af valstijos ir federalinių teismų, esančių af, jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus.